Statut

STATUT
KLUBU SPORTOWEGO „WARTA” W SIERADZU

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i status prawny.

§ 1
Pełna nazwa Klubu brzmi: Klub Sportowy „WARTA” w Sieradzu. W skrócie używana jest nazwa KS „WARTA” Sieradz

§ 2
Siedzibą klubu jest miasto Sieradz

§ 3
Terenem działania Klubu jest miasto Sieradz

§ 4
Klub Sportowy „WARTA” w Sieradzu działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113),
2. ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami),
3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – prawo o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)
4. niniejszego statutu.

§ 5
Klub Sportowy „WARTA” w Sieradzu podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.

§ 6
Klub używa flagi i znaku klubowego, których wzory przedstawione są w załączniku nr 1 do statutu.

§ 7
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8
1. Celem działania Klubu jest wyłącznie prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz zadań związanych ze sferą działań publicznych w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności oraz członków i sympatyków klubu, w następującym zakresie:
– organizowanie, rozwijanie, propagowanie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

3. Cały dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego Klub przeznacza na działalność statutową.

§ 9
Wyznaczone cele Klub realizuje poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych,
2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
3. udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez inne organizacje i związki sportowe, powołane w tym celu,
4. prowadzenie wśród sportowców, a w szczególności wśród młodzieży pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania wysokich wartości moralnych i sportowych,
5. współpracę ze szkołami, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami sportowymi w dziedzinie kultury fizycznej,
6. popularyzację sportu i kultury fizycznej wśród społeczeństwa,
7. kultywowanie tradycji sportowych miasta,
8. stworzenie ogółowi społeczeństwa możliwości udziału w organizowanych imprezach i rozgrywkach sportowych,
9. zakupy obiektów, urządzeń sportowych oraz utrzymanie ich we właściwym stanie,
10. prowadzenie wszelkich innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych,
11. zapewnianie racjonalnej eksploatacji i wykorzystania przekazanych w użytkowanie obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego.

§ 10
1. Klub współpracuje z organami administracji państwowej, samorządowej i z podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi, prawnymi w każdym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków i organizacji sportowych.
3. O przystąpieniu do związków i organizacji decyduje Zarząd Klubu.
4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 3
Członkowie Klubu

§ 11
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu mogą mieć status:
a) członka zwyczajnego,
b) członka wspierającego,
c) członka honorowego.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
1. złożyła pisemną deklarację,
2. wpłaciła wpisowe w wysokości ustalonej przez Klub,
3. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Klubu po spełnieniu wymogów określonych w § 12, a małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Klubu po spełnieniu wymogów określonych w § 12 oraz po wyrażeniu zgody przez ich przedstawicieli ustawowych.

§ 13
Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym – z zastrzeżeniem § 16,
2. uczestniczyć w zebraniach Klubu,
3. nosić znaczek klubowy,
4. poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
5. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,
6. reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych.

§ 14
Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1. branie udziału w pracach Klubu,
2. przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3. regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich,
4. ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,
5. godne reprezentowanie barw klubowych.

§ 15
1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być inne stowarzyszenia, osoby prawne i fizyczne, które zadeklarują chęć wspierania działań Klubu i opłacania składek członkowskich lub inną formę pomocy finansowej na działalność stowarzyszenia.

2. Członkostwo wspierające następuje poprzez przyjęcie przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji zgłoszonej przez kandydata.

3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi – reprezentowani są w Klubie przez wyznaczonego imiennie swego przedstawiciela.

4. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 16

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat nie posiadają prawa głosowania na walnych zebraniach członków oraz nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 17

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich.

§ 19

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. decyzji Zarządu o wykluczeniu z Klubu, która może nastąpić w przypadku:
1. naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu,
2. nie przestrzegania postanowień regulaminów obowiązujących w Klubie,
3. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Klubu przez okres dłuższy niż 2 miesiące,
3. śmierci,
4. utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych.

§ 20

Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu członkostwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia z Klubu jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 21

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22
1. Kadencja władz Klubu trwa 2 lata
2. Członkowie władz Klubu pełnią swoje funkcje społecznie.
3. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział:
1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym ( z zastrzeżeniem § 16)
2. członkowie honorowi – z głosem stanowiącym ( z zastrzeżeniem § 16)
3. członkowie wspierający – z głosem stanowiącym (z zastrzeżeniem § 15)
4. zaproszeni goście – z głosem doradczym.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Zamieszczenie komunikatu w środkach masowego przekazu powoduje, iż zawiadomienie uznaje się za prawidłowe pod warunkiem dotrzymania terminu.
5. W pierwszym terminie Walne Zebranie Członków jest prawomocne w przypadku obecności co najmniej 50% członków Klubu uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków Klubu.
6. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 24
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku, w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w następujących przypadkach:
1. z własnej inicjatywy,
2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane i odbywa się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym złożono wniosek w sprawie jego zwołania.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie regulaminu wyborów do władz Klubu,
3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie głównych kierunków działania Klubu,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
6. udziela absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich oraz od kar nałożonych na członków Klubu,
8. rozpatrywanie postulatów i wniosków zgłaszanych przez członków Klubu,
9. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,
10. podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu i przeznaczeniu jego majątku.

§ 26
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, reprezentuje Klub na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków za podejmowane decyzje.
2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,
3. określanie szczegółowych kierunków działania i sposobów realizacji wyznaczonych zadań,
4. ustalanie rocznych planów działalności w zakresie finansowym i rzeczowym,
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu oraz gospodarowanie funduszami Klubu,
6. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności,
8. przyjmowanie i skreślanie członków Klubu oraz zatrudnianie pracowników w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu,
11. składanie na Walnym Zebraniu Członków rocznych sprawozdań z działalności Klubu,
12. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Organizację, podział kompetencji oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin opracowany i uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu roku kalendarzowego.

§ 27
1. Zarząd Klubu liczy od 5 do 9 osób wybranych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Zarząd Klubu wyłania ze swego grona:
1. prezesa,
2. zastępcę prezesa ds. finansowych,
3. zastępców prezesa ds. poszczególnych dyscyplin sportowych.
3. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd ma prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Zarządu dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu wybranego przez Walne Zebranie Członków

§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. składanie zastrzeżeń do projektów uchwał, postanowień i decyzji Zarządu, jeżeli zdaniem Komisji mogą one spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Komisja ma prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu wybranego przez Walne Zebranie Członków.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a) czynni zawodnicy oraz osoby zatrudnione w KS Warta;
b) członkowie organu zarządzającego ani pozostający z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
1. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić także innych funkcji we władzach Klubu.

Rozdział 5

System wyróżnień i kar

§ 30
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu członkom Klubu mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin opracowany i uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 31
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarząd posiada prawo wymierzania następujących kar:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka na okres od jednego miesiąca do dwunastu miesięcy,
4. wykluczenia.
2. Od kary wymierzonej przez Zarząd Klubu członkowi przysługuje prawo odwołania się od Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o ukaraniu.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze

§ 32
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33
Źródłami powstawania majątku Klubu są:
1. opłaty wpisowe,
2. składki członkowskie,
3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
4. dotacje,
5. darowizny, zapisy i spadki,
6. wpływy z działalności statutowej,
7. dobrowolne wpłaty członków,
8. zyski z prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiocie:
1. reklama – 74.40.Z
2. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 80.42.Z
3. działalność stadionów i innych obiektów sportowych – 92.61.Z
4. pozostała działalność związana ze sportem – 92.62.Z
9. inne wpływy.

§ 34
Zarząd Klubu ustala wysokość opłat wpisowych i składek członkowskich oraz terminy ich płatności.

§ 35
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 36
Dla ważności oświadczenia woli w zakresie spraw majątkowych i finansowych wymagane jest potwierdzone podpisami współdziałanie Prezesa i Zastępcy Prezesa ds. Finansowych lub dwóch innych upoważnionych przez nich osób.

Rozdział 7

Zmiana statutu i likwidacja Klubu

§ 37
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób likwidacji oraz cel na jaki zostanie przekazany majątek Klubu.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 38
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu, w stosunku do członków Klubu, członków organów lub pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy ci pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów lub pracownicy Klubu, oraz ich osób bliskich.

§ 39
W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie, obowiązujące przepisy ustawy o kulturze fizycznej i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz prawem o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 40
Statut lub jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.